Reference

slider slider slider

Reference

Z výrobních firem mám nejlepší referenci ve firmě STÍN KOVO s.r.o.

Zde se nám podařilo zlepšit atmosféru mezi zaměstnanci obchodního oddělení, nastavit systém hodnocení a odměňování a vůbec porozumění mezi zaměstnanci a managementem. Pokud budete chtít více, můžete kontaktovat spolumajitelku paní Peltzarszkou nebo ředitele firmy pana Schneidera. Obojí na http://www.stin.cz.

Z nevýrobních firem je to Valašská Diakonická s.r.o.

Spolupracuji se sociálními zařízeními, domovy důchodců a OSPODy.

Případové konference:

Musím pana dr. Vodáka ocenit za pozitivní přínos případové konference:

-          Všichni zúčastnění mají na daném místě možnost vyjádřit svůj názor a své stanovisko

-          Na PK zazní vždy vše co zaznít má, vyhneme se tak zbytečným domněnkám a nedorozuměním

-          Proces případové konference je transparentní, vnáší do případu větší jasnost, srozumitelnost a přehlednost

-          Facilitátorem je muž, který má navíc přirozenou autoritu, což je v mnohých případech výhoda

-          Facilitátor hlídá průběh případové konference a dbá na to, aby se zúčastnění neodchýlili od tématu

-          Výhodou facilitátora je mimo-jiné i jeho několikaletá praxe v oblasti psychoterapie. Případné konflikty či nedorozumění v průběhu případové konference dokáže velmi dobře komunikačně zvládnout, čímž vždy dospěje ke konstruktivnímu závěru.

Mgr. Lucie Šallé – OSPOD Bystřice pod Hostýnem – sociální pracovnice 


Pozitivně vnímám vedení případových konferencí, díky kterému jsou vždy naplněny stanovené cíle. Zúčastnění mají možnost se vyjádřit k daným tématům.

Celý proces jednání má hladký průběhem bez zbytečných průtahů – klienti nemají možnost diskutovat o tématech, která nespadají do okruhu stanovených cílů. Pravidla stanovená na případové konferenci jsou striktně dodržována, což je rovněž zásluhou facilitátora. Velkou výhodu spatřuji v tom, že je facilitátorem muž, který si svým postojem dokáže získat u zúčastněných přirozenou autoritu.

Výstupem z jednání je zápis z případové konference, který je na místě vytisknut, přečten každým ze zúčastněných, kteří mají možnost jej připomínkovat a následně svým podpisem vyjádří souhlas a srozumění se stanovenými závěry.

Mgr. Magdaléna Dostálová– OSPOD Bystřice pod Hostýnem – kurátorka pro mládež

Kontakt

Mgr. Jan Vodák, Ph.D.

Březnice 517

Zlín 760 01

+420 774 586 325

jan@janvodak.cz

Najdete nás

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!